Projecten op het vlak van personeelsbeleid

Met de bekrachtiging op 23 november 2013 door de Algemene Vergadering kwam er na ruim anderhalf jaar een eind aan de onderhandelingen tussen het bestuur en de vakorganisaties. Het oude arbeidsreglement was immers sterk gedateerd en was toe aan een heuse opfrisbeurt. De lange duur van deze onderhandelingen was grotendeels toe te schrijven aan de bijkomende doelstelling om de vier verschillende personeelsstatuten meer op elkaar af te stemmen.

Een nieuw arbeidsreglement

Het vernieuwde arbeidsreglement tracht in de mate van het mogelijke een compromis te zijn tussen alle campussen en statuten en is op alle personeelsleden van het ziekenhuis van toepassing. Sommige verschillen bestaan daar medewerkers van het oud statuut verworven rechten hebben van voor de fusie van het ziekenhuis.

De grootste wijzigingen betreffen oder meer de grenzen aan de arbeidsduur, de tweeledige onderverdeling van verlof in legale en extra-legale vakantiedagen, vernieuwde procedures voor het aanvragen en goedkeuren van verlof, spreidingsplicht van verlof voor alle medewerkers, mogelijkheid tot overdracht van extra-legale vakantiedagen voor alle medewerkers, sancties voor contractuelen, procedure inzake het melden van arbeidsongeschiktheid en het binnenbrengen van het ziekteattest, gedragsregels en controleprocedure inzake pc-gebruik.

Om het nieuwe arbeidsreglement te communiceren aan zowel leidinggevenden als aan medewerkers werden er in de loop van de maanden oktober, november en december 2013 een 20-tal infosessies gegeven door de personeelsdienst. De presentaties hiervan werden gepubliceerd op intranet. Om de vele vragen over het nieuwe arbeidsreglement te beantwoorden, werd daarnaast een lijst met veelgestelde vragen gepubliceerd op intranet.

Flexibel roosteren

Tweede ingrijpend project in 2013 was ongetwijfeld het project 'flexibel roosteren'. Alleen al het terug in kaart brengen van alle toeslagen en wachtdiensten was een vrij arbeidsintensieve opdracht. Dit basisdocument was evenwel een goed werkinstrument voor de verdere implementatie. 2013 was enkel nog maar het jaar van de parameterisatie. De reële opstart met de zes pilootafdelingen zal pas in 2014 plaatsvinden.

Werving en selectie

De arbeidsmarkt evolueerde naar een groter aanbod in de zorgsector. Op 21 februari 2013 organiseerde het ziekenhuis, in samenwerking met de VDAB een jobhappening in de grote hall campus Sint-Jan. Op 16 maart 2013 was er een jobapero in campus Henri Serruys. Beide waren een succes en waren een goede aanzet voor de aanwerving van personeel.

Op de jobhappening werden er 169 sollicitaties ingediend, waaronder 18 door verpleegkundigen. Voor deze cruciale groep betekende dit nog maar 15% van het totaal aantal verpleegkundigen dat we in 2013 wensten aan te werven, nl. 118 verpleegkundigen (uitstroom van 98 verpleegkundigen). Er waren 13 sollicitaties voor deskundige medische administratie, wat eigenlijk al voldoende was voor het aantal nodig in 2013 (11 personen in dienst, 3 uit dienst).

In dezelfde jobhappening waren er ook nog:
• 39 sollicitaties voor administratief medewerker (in 2013:17 in, 9 uit)
• 7 sollicitaties voor zorgkundige (in 2013:6 in,8 uit)
• 7 sollicitaties voor medisch laboratoriumtechnoloog (in 2013:12 in,8 uit)
• 45 sollicitaties voor technisch beambte (schoonmaak, keuken) (in 2013: 46 in,48 uit)
• 11 sollicitaties voor logistiek assistent (in 2013:11 in,14 uit)
• 25 sollicitaties voor diverse functies


De organisatie van deze events is een niet te onderschatten opdracht voor het ziekenhuis. De  diverse diensten willen immers allemaal hun beste beentje voorzetten als het om het aantrekken van  nieuwe medewerkers gaat. Tevens is dit een goede oefening voor de samenwerking tussen de verschillende disciplines. Als openbaar ziekenhuis werd hier nog een extra dimensie aan gegeven door de stand van de RVA.  Hun aanwezigheid is drempelverlagend, ook voor de reeds in dienst zijnde personeelsleden en bezoekers. Alle vragen over RVA konden hier ook gesteld worden.

De 169 sollicitaties zijn slechts een fractie van de ruim 4000 sollicitaties die de personeelsdienst ontvangt. Een vierde solliciteert gericht op een openstaande vacature en 75% solliciteert spontaan. In 2013 is er een nieuwe backoffice toepassing (HRM-Portal) uitgewerkt om de sollicitaties en alle selectieprocedures te kunnen beheren. De kandidaten solliciteren online, via mail of per brief. Door de nieuwe software worden de sollicitanten nog beter opgevolgd.

Functiebeschrijvingen

In 2013 is het project functiebeschrijvingen goedgekeurd  waarin de personeelsdienst de uitdaging aangaat om alle functiebeschrijvingen, 132 in totaal, te vernieuwen binnen een termijn van twee  jaar. Op die manier wordt er stilgestaan bij de taakverdeling tussen de diverse medewerkers. Reflectie over de eigen werking wordt een belangrijk item in de komende jaren.

Tine Casteleyn

Adviseur personeelsaangelegenheden

Rein Van Gerven

Verpleegkundig directeur