Jubileumsymposium geriatrisch dagziekenhuis 'revalidatie' campus SFX

Op 28 september 2013 werd het 30 jarig bestaan van het geriatrisch dagziekenhuis ‘revalidatie’ campus SFX opgeluisterd met een jubileumsymposium waarbij ruim 140 aanwezigen konden meevieren.

In het symposium werd teruggeblikt op een ruime therapeutische ervaring op vlak van revalidatie voor thuiswonende ouderen met locomotorisch en/of neurologische aandoeningen, werd de doorverwijzing belicht, werd het luik diagnostiek en behandeling binnen het geriatrisch dagziekenhuis besproken en werd de evaluatie van het FOD project geriatrisch dagziekenhuis toegelicht.

Sinds 2007 is het geriatrisch dagziekenhuis 'revalidatie' ingebed in het globale geriatrisch dagziekenhuis als onderdeel van het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt.

Het geriatrisch dagziekenhuis 'revalidatie' heeft als doel de oudere zo lang en zo volwaardig mogelijk te laten functioneren in de thuissituatie door het bieden van (doel)gerichte revalidatie. De revalidatie heeft steeds als einddoel de zelfredzaamheid van de oudere te verhogen zodat een kwalitatieve manier van leven mogelijk wordt in de eigen woon- en leefomgeving. Om dit te realiseren worden individuele doelstellingen vastgelegd rekening houdend met de noden van de oudere. Dit is de basis voor het uitbouwen van een revalidatieprogramma op maat van de oudere. Een 'samen op weg gaan' met de oudere en zijn/haar familie of mantelzorger is hierbij essentieel voor het welslagen.

Binnen het team wordt gewerkt vanuit een transdisciplinaire benadering en is er een nauwe samenwerking en overleg met de partners uit de eerste lijn. In functie van het evalueren en bijsturen van het revalidatieprogramma wordt wekelijks een teamvergadering belegd waarbij de huisarts en de partners uit de eerste lijn kunnen worden uitgenodigd.

Daar de revalidatietermijn beperkt is tot een termijn van 12 kalenderweken wordt gewerkt met een revalidatiepad met vaste sleutelmomenten voor evaluatie, huisbezoek, opleiding van familie/mantelzorger, opstart/uitbreiding van de thuiszorg en/of het op zoek gaan naar alternatieven na het beëindigen van de revalidatie in het geriatrisch dagziekenhuis 'revalidatie'.

Isabelle Adams

Verantwoordelijke Geriatrisch dagziekenhuis ' revalidatie'

Hoofdergotherapeut campus SFX