Het digestief oncologisch centrum (DIOC): de som en de delen

Het unieke integratiemodel van het digestief oncologisch centrum (DIOC) op de campus Sint-Jan, gebaseerd op het respectvol samenwerken van alle deelgebieden binnen de digestieve oncologie, laat elke dag opnieuw toe de som der delen te overstijgen en de hoogste kwaliteit aan oncologische zorg aan te bieden, weerspiegeld in de dankbare tevredenheid van een steeds groeiend aantal patiënten en van alle medewerkers, artsen incluis.

De delen

De digestieve oncologische zorg kent vier pijlers, zijnde de diagnostiek, de behandeling, de opvolging en de begeleiding. De diagnostische uitwerking vindt plaats op de diensten maag-, darm-en leverziekten, pathologische anatomie, medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde. De behandeling gebeurt door de diensten maag-, darm- en leverziekten, algemene heelkunde, medische oncologie en radiotherapie. De opvolging wordt verzekerd door de diensten maag-,darm- en leverziekten en medische oncologie. De begeleiding tenslotte, behoort tot het takenpakket van de digestieve oncologische verpleegkundigen, hierin bijgestaan door klinisch psychologen, maatschappelijke werkers, diëtisten en een revalidatieteam.

Van uitzonderlijk belang hierbij is de gedreven en onderling gerespecteerde subspecialisatie van de individuele artsen binnen hun eigen discipline en dit voor elk onderdeel van het traject, hetgeen binnen dit unieke model garant staat voor uiterst geavanceerde en kwaliteitsvolle zorg. Behalve aan de zorg in strikte zin wordt uiteraard ook ruim aandacht besteed aan de preventie, onder meer via het kundig organiseren van de colonkankerscreening in het kader van het bevolkingsonderzoek en niet in het minst door de bouw van een nagelnieuw en toekomstgericht endoscopieplatform in 2014.

 

"De digestieve oncologische zorg is in de loop van enkele decennia uitgegroeid tot een omvangrijk geheel waarin tal van gespecialiseerde medewerkers tot taak hebben een optimaal traject voor de patiënt te verzekeren, vanaf de diagnose tot aan het beëindigen van de opvolgingsperiode.

Het digestief oncologisch centrum (DIOC) tracht dit elke dag opnieuw waar te maken via een uniek model van geïntegreerde, respectvolle samenwerking over de betrokken diensten heen."

 

De som

Het multidisciplinair oncologisch consult fungeert als forum voor overleg tussen alle participerende disciplines, met inbegrip van de huisarts, met als doel het traject van elke patiënt te optimaliseren en dit met de nadruk op diagnostiek, behandeling en begeleiding.

Het geheel is meer dan de som van alle delen

De verregaande en diverse integratie, gebaseerd op collegialiteit en wederzijds respect, creëert ruimte voor bijkomende initiatieven, zoals de instructieve deelname aan de 'Dag tegen Kanker' (Vlaamse Liga tegen Kanker), de vzw Blue Movement Vlaanderen, een initiatief van abdominaal chirurg dr. Feryn en ondersteund door een patiëntenplatform, dat enerzijds het brede publiek via het hanteren van de sociale media bewust wil maken van het belang van darmkankerscreening en anderzijds een steunpilaar wil zijn voor patiënten die met de ziekte werden geconfronteerd, de anonieme registratie van alle relevante gegevens omtrent darmkankerscreening binnen de dienst maag-, darm- en leverziekten met het oog op interne kwaliteitscontrole, de aansluiting bij het BARRX-register in verband met de behandeling van de Barrett-dysplasie, de PROCARE-registratie bij de chirurgische behandeling van het rectumcarcinoom en de deelname aan een door de EU-gefinancierde studie over de effecten van vroegtijdige zorgplanning op de kwaliteit van leven van mensen met vergevorderde darmkanker.

Het geheel loopt vooruit op de visie van de overheid die streeft naar centralisatie van de oncologische zorg.

Dr. Vincent De Wilde
Staflid Maag-, Darm- en Leverziekten
Coördinator digistief oncologisch centrum
Campus Sint-Jan