Beleidsopties

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV stelt zich als missie om innovatieve referentiezorg voor iedereen aan te bieden. Vertaald naar de dagelijkse praktijk betekent dit dat we elke patiënt een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg willen aanbieden. Nieuwe technieken of behandelingen worden geïmplementeerd als die een daadwerkelijke meerwaarde hebben voor de patiënt, zonder dat daarbij het financieel aspect voor de patiënt uit het oog wordt verloren. Innovatieve technieken houden immers vaak een meerkost in, maar vanuit haar maatschappelijk engagement neemt het ziekenhuis een belangrijk deel hiervan ten laste zodat de financiële drempel voor de patiënt zo laag mogelijk gehouden wordt.

Het blijven garanderen en verder uitbouwen van kwaliteitsvolle en veilige zorg is één van de strategische doelstellingen van het ziekenhuis. Dit realiseren betekent dat kwaliteit en veiligheid van zorg ook continu worden opgevolgd en waar mogelijk verbeterd. Elk van de medewerkers kan hiertoe bijdragen onder meer door het proactief melden van zaken die fout of bijna fout liepen en het formuleren van verbeterprocessen zodat de kans op herhaling vermindert.

Om uit te maken of de geleverde zorg kwaliteitsvol is, kan het ook leerrijk zijn om de eigen gegevens te vergelijken met die van andere instellingen. Belangrijk voor dergelijke benchmarking is een beroep te kunnen doen op juiste gegevens die -waar nodig- rekening houden met eventuele verschillen in het pathologieprofiel van de patiënten. Het ziekenhuis heeft dan ook enthousiast geparticipeerd aan het initiatief van de Vlaamse Overheid om parameters van zorgkwaliteit bij de behandeling van borstkanker te verzamelen en ter vergelijking aan de deelnemende Vlaamse ziekenhuizen beschikbaar te stellen. Uit deze analyse en benchmarking blijkt duidelijk dat ons ziekenhuis kwaliteit van zorg aan haar borstkankerpatiënten levert. Het resultaat hebben ook wij via onze website publiek toegankelijk gemaakt.

Kwaliteitsdenken moet een continu streven zijn, op alle vlak en in alle geledingen van het ziekenhuis. We willen hier dan ook in 2014 verder in investeren, onder meer door het opstarten van een ziekenhuisbrede accrediteringsoefening door de Joint Commission International.

Essentieel voor het aanbieden van kwaliteitsvolle zorg is het kunnen een beroep doen op de benodigde expertise en het samenbrengen ervan in een inter- en multidisciplinaire samenwerking. Dankzij een brede waaier aan goed opgeleide en gedreven medewerkers, beschikt het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV daartoe over de nodige troeven.

Kwaliteitsvolle zorg betekent ook het voorzien van een aangepaste infrastructuur. Daartoe staan ook in 2014 opnieuw belangrijke investeringen gepland. Deze omvatten vooreerst  de uitrol van een nieuw performant geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD). Het faciliteren van de gewenste multidisciplinaire samenwerking en het verhogen van patiëntveiligheid, onder meer door verificatieprocedures op het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift zijn, naast de beoogde procesoptimalisatie, hiervan belangrijke pluspunten. Verder worden verschillende bouw- en renovatieprojecten gepland op de campus Sint-Jan en de campus Henri Serruys. Zo is gestart met de vernieuwing van de afdeling Intensieve Zorgen op de campus Henri Serruys en wordt op de campus Sint-Jan een nieuw endoscopieplatform met een bijbehorende centrale desinfectie-eenheid uitgetekend.

Investeren kost evenwel geld. We mogen dan ook niet blind zijn voor de impact hiervan op de financiële gezondheid van het ziekenhuis. Zeker in de huidige economische tijden -die  zich ook doen voelen op het budget dat de overheid ter beschikking kan stellen van gezondheidszorg, is doelmatigheid in de aanwending van middelen, zowel op het vlak van personeelsinzet als op het vlak van verbruik van goederen, meer dan ooit de boodschap. We rekenen ook hiervoor op de inzet van iedereen opdat het ziekenhuis haar missie ten dienste van patiënt en gemeenschap kan blijven waarmaken.

Tot slot wil het ziekenhuis voor de komende jaren verder investeren in geformaliseerde samenwerkingen met andere ziekenhuizen zodat het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV haar ambities als tertiair referentiecentrum verder kan consolideren. Met onze oprechte dank en waardering voor alle medewerkers die zich gemotiveerd en gedreven inzetten voor ons ziekenhuis, haar projecten en ambities.

Hans Rigauts - Algemeen directeur
Johan Kips - Hoofdgeneesheer-directeur